L'Oasis de Terre Rouge

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Artikel 1 - TOEPASSELIJKE REGELGEVING
Dit contract is onderworpen aan het statuut voor gemeubileerde toeristische accommodatie. De bewoner (bewoner) mag geen beroep doen op de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de huur van woningen, in het bijzonder wat betreft het houden van het pand. Elke domicilie in de residentie om privé- of professionele redenen is verboden.

Artikel 2 - RESERVERING
De reservering van accommodatie in de residentie "l'Oasis de Terre Rouge" is pas geldig na acceptatie van de reservering door "l'Oasis de Terre Rouge". Om de reservering definitief te maken, moet deze worden gegarandeerd door de betaling van het bedrag per bankoverschrijving, creditcard (via onze website) of contant.

De bovengenoemde ahrres moeten overeenkomen met 30% van het bedrag van het verblijf in "l'Oasis de Terre Rouge".

Artikel 3 - BETALINGSVOORWAARDEN
Bij het boeken van zijn verblijf moet de klant een bedrag betalen gelijk aan 30% van het bedrag van zijn verblijf. Bedrag betaald via overschrijving, creditcard of contant.

30 dagen voor zijn aankomst moet de klant het saldo van zijn verblijf betalen via overschrijving, creditcard of contant.

Indien is afgesproken dat de betaling van het verblijf van een bewoner door een derde zal worden gedaan, blijft de bewoner (bewoner) zelf verantwoordelijk voor de betreffende vergoeding.

Artikel 4 - VERPLICHTINGEN
De woonruimte wordt in goede staat aan de bewoner ter beschikking gesteld.De bewoner zal het gehuurde en de bijbehorende faciliteiten gebruiken met een "goede vader". De villa's en appartementen zijn "rookvrij". Het is daarom ten strengste verboden om binnenshuis te roken. Bewoners zullen ook de delicatesse hebben om het gooien van sigarettenpeuken in de tuin te vermijden.

Om redenen van comfort, veiligheid en rust mogen bewoners in geen geval meer dan 2 bezoekers (vrienden, familie, etc.) uitnodigen voor de woning en de accommodatie die ze bewonen. Wat betreft de toegang tot het zwembad en om verzekeringsredenen, is het strikt voorbehouden aan de bewoners (toegang verboden voor bezoekers). Als deze regels, die erg belangrijk zijn voor het welzijn van alle huurders, niet worden gerespecteerd, zullen ze het voorwerp uitmaken van een eerste waarschuwing, gevolgd door een beëindiging van het huurcontract met onmiddellijke ingang. Overtreders zullen dan het pand moeten verlaten zonder de mogelijkheid van terugbetaling van hun huur.

"L'Oasis de Terre Rouge" behoudt zich het recht voor om het gehuurde pand te betreden voor onderhoud of beveiliging, of om de airconditioning uit te schakelen als de huurders zijn vergeten deze uit te schakelen bij het verlaten.Artikel 5 - AANBETALING
Bij aankomst dient de klant ook een borg te betalen voor de accommodatie die hij gaat bewonen. Deze borgsom ad € 300 voor een villa en € 200 voor een appartement dient contant geretourneerd te worden. Of de inventaris en de ingangsinventaris consistent zijn met de inventaris en de uitgangsinventaris; de borg wordt bij vertrek direct aan de klant geretourneerd.

Indien er schade of breuk wordt geconstateerd in de accommodatie die aan genoemde opdrachtgever is verhuurd, dient de opdrachtgever de door de schade veroorzaakte kosten onmiddellijk te vergoeden. Bewoners wordt daarom aangeraden om gedekt te zijn door een verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid".

Artikel 6 - PRIJS
De prijzen zijn aangegeven in euro's (lokale valuta) en omvatten alleen de levering van een appartement of een villa. Ze zijn exclusief belastingen (lokale toeristenbelasting, etc.).

Artikel 7 - WIJZIGINGEN IN BOEKING OF DUUR VAN VERBLIJF
Onder voorbehoud van beschikbaarheid en naar goeddunken van "l'Oasis de Terre Rouge", kan de duur van het verblijf worden verlengd, zonder verplichting om in hetzelfde appartement of tegen dezelfde prijs te verblijven.

In het geval van een geaccepteerde verlenging van het verblijf en de toepassing van een nieuwe prijs, zal deze van toepassing zijn vanaf de oorspronkelijke aankomstdatum. In geval van vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Artikel 8 - ANNULERING / NIET-PRESENTATIE
De klant heeft 12 uur de tijd om zijn reservering kosteloos te annuleren. Deze periode gaat in zodra de reservering is bevestigd via onze website of een online reserveringspartnersite.

Na deze periode is elke annulering onderhevig aan een annuleringsvergoeding gelijk aan 30% van het bedrag dat overeenkomt met het geplande verblijf. Bedrag afgetrokken van de betaalde ahrres.

Na 30 dagen voor de verwachte aankomstdatum van de klant, zal elke annulering onderworpen zijn aan een annuleringsvergoeding gelijk aan 100% van het bedrag dat overeenkomt met het geplande verblijf. Bedrag van het betaalde saldo. Wij raden toekomstige bewoners sterk aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Als de klant niet komt opdagen op de geplande aankomstdag, kan hij in geen geval om terugbetaling vragen van de betaalde bedragen die overeenkomen met de dagen waarop hij niet kwam opdagen (zie de datum op het reserveringscertificaat dat per e-mail is ontvangen) .

Het niet aankomen op de aangegeven dag (via reservering) in de residentie "l'Oasis de terre Rouge", en in geval van geen annulering per post of e-mail, zal deze situatie worden beschouwd als een "no show" en mogelijk ook niet onderwerp van elk verzoek om terugbetaling van reeds door de klant betaalde bedragen.

De ingangsdatum van een schriftelijke annulering is de datum waarop deze naar de woning is verzonden (het poststempel geldt als bewijs) of per e-mail.

Artikel 9 - VERANTWOORDELIJKHEID
De verantwoordelijkheid van de residentie "l'Oasis de Terre Rouge" kan niet worden aangegaan in geval van diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen in de appartementen, inclusief in de gemeenschappelijke ruimtes, het zwembad, de parkeerplaats en alle andere bijgebouwen of bijgebouwen. van de woning.

Aangezien op deze accommodatieovereenkomst het statuut voor gemeubileerde toeristische accommodatie van toepassing is, zijn de bepalingen van de artikelen 1952 en volgende van het burgerlijk wetboek met betrekking tot hoteliers niet van toepassing.

Artikel 10 - BEËINDIGING - SANCTIE - NIET VERLENGING
Het contract zal automatisch, zonder formaliteit en zonder vertraging worden beëindigd in geval van niet-nakoming door de bewoner van een van deze verplichtingen of ongepast gedrag dat het verblijf van de andere bewoners zou kunnen verstoren. De bewoner dient het pand onmiddellijk te verlaten en kan eventueel met hulp van de politie worden uitgezet.

Artikel 11 - GESCHILLEN
Elk geschil tussen een inwoner en de residentie "l'Oasis de Terre Rouge" moet worden beslecht voor de tribunal de grande instance van Saint-Pierre (Réunion) die als enige bevoegd is om het geschil op te lossen in het geval dat een minnelijke schikking mislukt .